Mr&Ms Beauty

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

1. İÇERİK

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden
yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin
ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, aşağıdaki şartlara tabidir.
Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden
yararlanmayı talep etmekle bu Gizlilik Politikasında belirtilen şartları kabul etmektesiniz.
Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için
KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok
edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin
sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik
Politikası, kişisel verisi işlenen kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

 

2. KAPSAM ve AMAÇ

Bu Gizlilik Politikası; Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişi
gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini, hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri
Kategorileri) ve örnek veri türlerini, bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi
amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari
tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verileri saklama
sürelerini, İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları
nasıl kullanabileceklerini, İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya
olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını
Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi açıklamaktadır.
Bugüne kadar Mr&Ms Beauty logosu altında gerçekleştirdiğimiz işlerin hassasiyeti gereğince
müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman
üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel Gizlilik
Politikasısıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel
verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve
çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Mr&Ms Beauty olarak
taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi
de kapsamaktadır.

 

 3. KAPSAM VE AMACIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Gizlilik Politikası, KVKK’ya uygun olarak hazırlanmıştır.
Söz konusu Kanun, sizlerden, rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği
elde edilmiş verilerin sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere
sunulan hizmetlerin ve kalite Gizlilik Politikasımızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

 

Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu
veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Gizlilik
Politikasımıza tabi değildir. Mr&Ms Beauty Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Gizlilik
Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı
içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde
edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

 

Şirketimiz, Gizlilik Politikasımızı -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması
şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

4.1. Doğruluk ve veri güncelliği
Mr&Ms Beauty bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine
beyan ettiği şekilde işlenir. Mr&Ms Beauty , müşteriler ya da Mr&Ms Beauty ile temas
kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu
hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul
edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Mr&Ms Beauty tarafından da
benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi
üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

4.2. Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve Mr&Ms Beauty de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere
şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Mr&Ms Beauty tarafından toplanan
kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve
müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler
alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin
özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma Gizlilik Politikası’na riayet edilmesi
sağlanmaktadır.
Mr&Ms Beauty işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin
hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına
ilişkin olarak:

 •  Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar korur,
  Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
  işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur
  ve uygulamaya alır, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak
  üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere
  dayanıklılığını test eder, Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda
  muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.Hizmet
  alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona
  erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
 • Mr&Ms Beauty ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Mr&Ms
  Beauty tarafından işletilen platformlara veya Mr&Ms Beauty sistemine yapılan
  saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin
  eline geçmesi durumunda, Mr&Ms Beauty bu durumu derhal sizlere ve Kişisel
  Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

4.3. Çerez Gizlilik Politikası

 

Mr&Ms Beauty , birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret
deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler
kullanmaktadır. Mr&Ms Beauty Çerez Gizlilik Politikasısı web sitesi kullanıcılarını çerezlere
ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl
yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi
bu Gizlilik Politikası’nda gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin
verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak
isteriz.

Mr&Ms Beauty ’ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin
toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse
çerezler hakkındaweb sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir.

 

4.4. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Mr&Ms Beauty , Mr&Ms Beauty tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil
aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz
gibi trafik bilgilerinizi; Mr&Ms Beauty ‘nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi
amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla
sınırlı olmamak üzere Mr&Ms Beauty ’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme
yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan
kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

5. VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Mr&Ms Beauty ’nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen
amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi
hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Mr&Ms Beauty kişisel verileri
yalnızca bu Gizlilik Politikası’da belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9.
maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon
yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime
geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş
ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili
üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye
Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.
Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler
Mr&Ms Beauty ’nin ortakları ile paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini
sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri
işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK’ya uyumlu hükümler
sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel
bilgileri aktarırken, verilerin bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak ve veri korumaya ilişkin
uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

 

6. VERİ TÜRLERİ VE İŞLENİŞİ

6.1. Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan
kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme
amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri
ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna
karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu
veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri
halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

6.2. İş ve Çözüm Ortakları Verileri

Mr&Ms Beauty , gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun
davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin
gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına
ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

6.3. Reklam amaçlı Veriler

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk.
Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti
gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır.
Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına Mr&Ms Beauty riayet etmektedir.

 

6.4. Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle
yapılan veri işlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri
işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve
ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

 

6.5. Üyelik işlemleri yolu ile elde edilen veriler

Mr&Ms Beauty ’ye üye olmanız halinde, üyelik işlemi için bizimle paylaştığınız kişisel
verileriniz sistemlerimizde işlenir. Şayet bizim sistemimize Facebook, Google ya da başka
sosyal medya araçları ile üye olursanız; adınız, soyadınız, profil resminiz ve e-posta adresiniz
gibi, ilgili sosyal medya aracının partnerlerine sağladığı bilgilerinize erişilmekte ve bu bilgiler
Mr&Ms Beauty sistemlerine aktarılmaktadır.

 

6.6. Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Mr&Ms Beauty , Kanuna uygun
davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine
kullanılamaz. Ancak Mr&Ms Beauty , kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı
kişilerle ilgili kararlar alabilir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin
varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi
mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
  rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
  hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
  sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Mr&Ms Beauty kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal
medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve
sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen
kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Gizlilik Politikası’da belirtilen hukuki
sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu Mr&Ms Beauty kişisel veri işleme süreçlerinde
ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını
aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Gizlilik Politikası’da belirtilen hukuki sebepler
doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri
işlenebilmektedir.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ VE USULÜ

8.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
8.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Mr&Ms Beauty , topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını
sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine
önem verir. Bu çerçevede Mr&Ms Beauty ’nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara
kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.

8.1.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Mr&Ms Beauty , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış
bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine
iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

8.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Mr&Ms Beauty , ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla
sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

8.1.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Mr&Ms Beauty , sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde
kullanır.

8.1.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan yasal süre
kadar muhafaza edilme

Mr&Ms Beauty , sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve
vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar
ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, Mr&Ms Beauty , verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde
toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

8.1.6. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre Mr&Ms Beauty ’ye
ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri
toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize
intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık
bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki
amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi
hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

8.2. Şirketin veri işlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak
veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

8.3. Özel nitelikli verilerin işlenmesi

KVKK’ya göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel veridir. Mr&Ms Beauty ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca
yasal olarak  belirlenen önlemleri alır.
Mr&Ms Beauty , hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri
ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

9. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da
diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da
ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 

10. Kişisel Veri Sahibi Hakları ve Uygulaması

10.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı
kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Mr&Ms Beauty tarafından
hazırlanmıştır.
Kişisel verileri işlenen kişiler, Mr&Ms Beauty tarafından web sayfamızda duyurulan
ilgilimize başvurarak kendi verileri ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

10.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Mr&Ms Beauty websitesi,
mobil uygulamadaki hesabım sekmesinden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik,
güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Mr&Ms Beauty tarafından
işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan
KVKK madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nu doldurarak
info@mrandmsBeauty .com adresine göndererek başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı
kullanabilirsiniz.
Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk
talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde
veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz
talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle
reddedebilir.
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi,
verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi
hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış
gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur.
Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Mr&Ms Beauty olarak bu haklara saygılıyız.

 

 

 

Çerez Gizlilik Politikası
Mr&Ms Beauty , birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini
iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır.
Mr&Ms Beauty Çerez Gizlilik Politikasısı web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez
türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol
göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu
Gizlilik Politikası’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi
halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.
Çerez Nedir?
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan
küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb.
veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık
tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi
için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
Çerez Türleri
Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere
göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:
Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan
silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya
da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.
Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza
yerleştirilen çerezlerdir.
Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler
tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.
Mr&Ms Beauty ’ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin
toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse
çerezler hakkındaweb sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir.
Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili
olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.
Çerezleri Kullanım Amacı
Çerez Türü
Google(analytics, doubleclick)
Ölçümleme
Reklam
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler
Facebook
Reklam

 

Ticari çerezler

Mr&Ms Beauty Web Sitesinde Kullanılan Çerezler
Mr&Ms Beauty , bu Gizlilik Politikası’ya uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini
kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu
çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu
çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik
çerezler, web sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.)
anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını
değiştirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb.
hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Mr&Ms Beauty web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı
birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını
değiştirerek ya da bu Gizlilik Politikası’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek
engellemeniz mümkündür.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?
Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen
engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye
aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

Başvuru formu için tıklayın.

Open chat