MADDE 1. Kapsam

Bu Sözleşme Mr&Ms Beauty’nin Mobil Uygulaması ile sunulan hizmetlerin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Mobil uygulamamızı kullanmak sureti ile Mobil Uygulamamız üzerinden Servis Talebi veya Meslek Profili oluştururken bu Sözleşmeyi onayladığınız ve Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiğiniz ve mobil uygulamamızdan yararlandığınız andan itibaren de Sözleşme hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt ettiğiniz kabul edilmektedir.

Sözleşme koşullarının sizin için uygun olmaması halinde lütfen mobil uygulamamızı ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

MADDE 2. Tanımlar

Bu Sözleşmede ;

  1. 6502 Sayılı Kanun”, 28 Kasım 2013 günlü ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nu,

  1. 6563 Sayılı Kanun” 5 Kasım 2014 günlü ve 29166 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u,

  1. Anlaşmaya Varılmış İş Servis Alan’lar tarafından Sistem üzerinden gönderilen Talep’in Servis Veren tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi ve Rezervasyon Sistemi üzerinden Servis Talebi’nin onaylanması,

  1. Aracı Servis Sağlayıcı (bu Sözleşmede Mr&Ms Beauty olarak anılacaktır) Candan Kozmetik Ticaret Limited Şirketi.’ni,

  1. Aracı Ödeme Kuruluşu ”, Mr&Ms Beauty’nin Online Ödeme Sistemi’nde işbirliği yaptığı şirketi,

  1. Aracılık Ücreti”, Mr&Ms Beauty’nin alacağı ücreti,

  1. Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkan sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları,

  1. Kayıtlı Elektronik Posta “(KEP), Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

  1. Kullanıcı Mobil Uygulamayı kullanan kişileri,

  1. Meslek Profili Servis Veren’in, Servis Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Servis Alan’lar tarafından yapılacak Servis Talebi’ne esas olmak amacıyla mobil uygulama üzerinde oluşturduğu profili,

  1. Mobil Uygulama”, bu sözleşmenin konusunu oluşturan Servis Veren ve Servis Alan’ın oluşturdukları Servis ve Servis talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde iletilmesini sağlayan uygulamayı,

  1. Nakit ödeme” Elden yapılan türk lirası ödemesini;

  1. Onaylanmış Telefon Numarası Servis Alan ve Servis Veren tarafından beyan edilen ve Aracı Servis Sağlayıcı tarafından gönderilen bir doğrulama kodu ile onaylanan numarayı,

  1. Online Ödeme Sistemi Servis Alan’ın, alacağı hizmete ilişkin ücretin Mr&Ms Beauty ’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığı ile online olarak Servis Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

  1. Online ödeme” Mr&Ms Beauty ’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından önerilen sistem üzerinden yapılan, kredi kartı, banka kartı ödemelerini

  1. Rezervasyon”, Servis Alan’ın, Mobil Uygulama üzerinden Servis Talebi’ni seçmesi ve Servis Veren tarafından Servis Talebi onaylamasını,

  1. Rezervasyon Tutarı” Servis Alan tarafından, Mobil Uygulama üzerinden seçilen Servis Talep’lerinin tümünün tutarını,

  1. Rezervasyon Sistemi mobil uygulamada sunulan ve Servis Alan’ın Servis Talebi oluştururken talep edeceği servise ilişkin, Servis Veren’lerin yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,

  1. Mücbir sebep”; Doğal afet, isyan, savaş, grev, Mr&Ms Beauty’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın mobil uygulama, portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Mr&Ms Beauty’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Mr&Ms Beauty’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olayları;

  1. Servis Alan bu mobil uygulama üzerinden Servis Veren’lerce sunulan bir servisi satın alan veya almak için Servis Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

  1. Servis Bedeli” Servis Alan tarafından Servis Veren’e servisin ifasından önce Mobil Uygulamadaki online ödeme sistemi üzerinden veya servisin ifası sonrasında nakden ödenecek olan Mobil Uygulama üzerinde önceden açıklanan bedeli,

  1. Servis Sağlayıcı”, Sözleşmeye konu servislerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayanı,

  1. Servis Talebi Servis Alan tarafından, Servis Veren’den servis almak amacıyla mobil uygulama üzerinde yayınlanan Servis Talebini,

  1. Servis Veren (26.08.2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazeretede yayınlanan Elektronik Ticarette Servis Sağlayıcı ve Aracı Servis Sağlayıcılar hakkında Yönetmelikte, Servis Sağlayıcı olarak tanımlanan kişi) Servis sağlamak üzere mobil uygulama üzerinden Meslek Profili oluşturan ve bu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan elektronik ticarette bulunan, gerçek veya tüzel kişiyi ve tüzel kişiye bağlı çalışan kişileri,

  1. Sözleşme bu Kullanıcı Sözleşmesini,

  1. Talep Servis Veren’in, Servis Alan’ın , Servis Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, servisleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama talebini,

  1. Yönetmelik 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Servis Sağlayıcı ve Aracı Servis Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.

MADDE 3. Mr&Ms Beauty Tarafından Sunulan Hizmetler

  1. Mr&Ms Beauty, Servis Veren ve Servis Alan’ın oluşturdukları Servis ve Servis talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, kendisine ait mobil uygulamasında yer almasını sağlar.

  1. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulamasında yer alan servislerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Mr&Ms Beauty aracı Servis Sağlayıcıdır ve Servis sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek,

bu içerik ve içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

  1. Mr&Ms Beauty, mobil uygulamada herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel kullanım şartlarını, güncelleme tarihini belirterek yayınlayacaktır. Yayınlama tarihinden itibaren mobil uygulamanın veya hizmetlerin kullanımı, yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

  1. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama’da olabilecek her türlü makul/akla yatkın kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte Servis vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup, internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, salgın, sel, fırtına, yıldırım, yangın, ve benzerleri) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, Kullanıcılardan kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu olmayacaktır.

MADDE 4. Meslek Profili Oluşturma

  1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Servis Veren (Servis Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

  1. Meslek Profili oluşturmak için isim, tüzel kişi ise unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası , telefon numarası vb. gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Servis Veren’ce Meslek Profili ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi için, gerçek kişi için, ehliyet, diploma, ruhsat, lisans (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge; tüzel kişi için, ticaret sicil belgesi, esnaf ise oda kaydı belgesi gibi evrak ve referansların sisteme girişi yapılmalıdır.

  1. 26.08.2015 tarih 29457 sayılı Elektronik Ticarette Servis Sağlayıcı ve Aracı Servis Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin Madde 5/4 gereği, Mr&Ms Beauty üzerinden Servis satışı yapan tacir veya esnaf olan Servis Sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az bi ri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik

numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Aracı Servis Sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

  1. 26.08.2015 tarih 29457 sayılı Elektronik Ticarette Servis Sağlayıcı ve Aracı Servis Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin Madde 5/5 gereği Mr&Ms Beauty üzerinden Servis satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan Servis sağlayıcı, ise şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Aracı Servis Sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

Bu bilgilerin doğruluğundan, Yönetmelikte belirtildiği gibi, Servis Veren sorumludur.

  1. Aracı Servis Sağlayıcısı, 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464)

3. Maddesine göre vermek zorunda olduğu bilgi ve belgeleri Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletir.

  1. Meslek Profilleri, Servis Talepleri ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek; yürürlükteki hiçbir yasal mevzuatı örn. tüketici yasası, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin hakları ihlal etmeyecek; genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri her ne şekilde olursa olsun istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; müstehcen ve pornografi ihtiva etmeyecek, izne veya ruhsata bağlı bir Servis olmasına rağmen izinsiz ve ruhsatsız olduğu şeklinde yanıltıcı ifade ihtiva etmeyecek, haksız rekabet yapmayacak, gerçeği yansitmayacak şekilde marka, logo kullanılmayacak , yanıltıcı olarak bir firmanın bayii , yetkilisi intibağı uyandıracak beyanlar ihtiva etmeyec ek, gerek sisteme ve gerekse Üçüncü Kişilerin sistemini etkileyecek zararlı virüs ve yazılımlar içermeyecektir.

  1. Meslek Profillerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Servis Verene ait olup Mr&Ms Beauty’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır .

MADDE 5. Kullanıcı Kullanım Şartları

  1. Mobil Uygulama, Servis Veren’in hizmetlerini Servis Alan’a arz ettiği ve Servis şeklinin düzenlediği online aracı platformudur.

  1. Mobil uygulama kullanımı ücretsizdir. Kullanıcılar, tek bir Kullanıcı hesabı üzerinden aynı anda birden fazla talepte bulunabilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır.

Kullanıcı, hesabının kendi kusuru nedeniyle Üçüncü kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Mr&Ms Beauty, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

  1. Kullanıcı (gerek “Servis Alan” ve gerekse “Servis Veren”) hesabı oluştururken mobil uygulamada; beyan edilen isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, vergi dairesi, vergi numarası gibi her türlü bilgiyi, güncel, doğru ve eksiksiz beyan etmelidir. Mr&Ms Beauty, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların veya Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.

  1. Kullanıcıya ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

  1. Kullanıcı, Mobil uygulama üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükte olan kanun ve mevzuata uyacağını, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun Servis Alan veya Servis Vereni olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder.

MADDE 6. Servis Talebi Oluşturulması

  1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, bu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Servis Talebi oluşturabilir.

  1. Geçerli bir Servis Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ifa ve teslim yeri ve işin süresi

vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin bu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

  1. Mobil Uygulamada sunulan Servis seçeneklerine göre Servis Alan’ın oluşturduğu Servis Talebi seçimi ve doğabilecek tüm sorumluluk kendisine aittir.

MADDE 7. Servis Talebi

  1. Servis Alan’ca yapılan Servis Talebinin, Servis Veren tarafından kabul edilmesi halinde, belirtilen fiyat üzerinden servisi sağlamak üzere Servis Alan ile Servis Veren arasında bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılmış olduğu anlamına gelir. Servis Alan servis talebinde olabilecek servis bedeli değişikliğini kabul eder.

  1. Mr&Ms Beauty tarafından, Mobil uygulama üzerinden gönderilen bir Servis Talebi’ne ilişkin olarak, Mr&Ms Beauty ’ye aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve talepte bulunulduğu tespit edilirse, Mr&Ms Beauty sağlanan hizmete ilişkin servis bedelinin tamamına hak kazanır, buna ilişkin yasal hakları saklıdır. Ayrıca Mr&Ms Beauty’nin Kullanıcı’ların hesaplarını askıya alma veya iptal etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 8. Rezervasyon Sistemi

  1. Servis Alan, Mobil Uygulama üzerinden Servis Talebi’ni seçer ve Servis Veren tarafından Servis Talebi onaylandığında anlık rezervasyon oluşturulur. Servis Alanın Servis Talebi Servis Veren tarafından onaylandığı an itibariyle Mobil Uygulamadaki Servis Bedeli değişikliklerinden etkilenmeyecektir.

  1. Rezervasyon sisteminde, Servis Alan, Servis talebini, online ödeme aracılığı ile ödemeyi yaparak onaylar veya nakit ödeme talebinde bulunur.

   1. Servis Alan’ın online ödeme aracı seçmesi halinde; Servis Alan’ın Servis Talebi, Servis Veren tarafından onaylandığı anda, ödeme gerçekleşecektir. Online ödemenin alınmasına rağmen, hizmetin ifası gerçekleşmezse, alınan bedelin Servis Alan’a iadesi, Mr&Ms Beauty’nin online ödeme sistemine talimat vermesi sureti ile Aracı Ödeme Kuruluşu vasıtasıyla gerçekleşir.

   1. Servis Alan’ın nakit ödeme aracı seçmesi halinde; Servis Alan’ın Servis Talebi, Servis Veren tarafından onaylandığı anda, Servis Veren rezervasyona konu hizmeti Servis Alan’a ifayı, Servis Alan Servis Veren’e Servis Bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olur.

MADDE 9. Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları

  1. Servis Alan ve Servis Veren; Mobil Uygulama üzerinden oluşturulan anlık rezervasyonları değiştiremez, ancak iptal koşullarını belirterek iptal edebilir.

  1. Servis Alan, Mobil Uygulama üzerinden oluşturulan anlık rezervasyonu, rezervasyonu oluşturduğu andan itibaren 10 dakika içinde iptal edebilir. Bu halde herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

  1. Servis Veren, Mobil Uygulama üzerinden oluşturulan anlık rezervasyonu kabul etmesini takiben 5 dakika içerisinde hizmeti iptal edebilir. Bu halde herhangi bir hizmet ifa yükümlülüğü olmayacaktır.

  1. Hizmet Alan, madde 9.2’de belirtilen koşulların haricinde servisi iptal etmek isterse, bu halde;

   1. Tek bir Hizmet Veren varsa, Rezervasyon Tutarı’nın % 10’unu;

   1. Birden fazla Hizmet Veren varsa, iptal edilen Hizmet Veren’in servislerinin tutarlarının toplamının % 10’unu ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

  1. Hizmet Veren, madde 9.3’de belirtilen koşullar haricinde hizmeti ifadan imtina ederse Mr&Ms Beauty ‘nin değerlendirme politikasına göre işbu hallerinden dolayı Mr&Ms Beauty tarafından üyeliği iptal edilebilecektir. Mr&Ms Beauty’nin, doğabilecek doğrudan ve dolaylı zararlara ilişkin Hizmet Veren’e karşı yasal hakları saklıdır.

  1. Mevcut rezervasyonlarda iptal Mobil Uygulama üzerinden yapılabilir. Başka bir kanalla yapılan veya doğrudan Servis Veren’e iletilen iptal ve değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

  1. Mr&Ms Beauty aşağıdaki hallerde Hizmet Veren tarafından yapılan Hizmet Bedeli’nin tamamını veya bir kısmının iadesi için işbirliği yaptığı Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verecektir:

 • Mücbir sebep hallerinde;

 • Servis’in Servis Veren tarafından, Servis Alan’a ifa edilmemesine rağmen bedelin tahsil edilmiş olması halinde;

 • İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Servis Veren onayının alınması hallerinde;

 • Onaylanan rezervasyonun ifasının 60 dakika üzeri gecikmesi hallerinde;

  1. Servis Alan’ın nakit ödeme aracı seçmesi halinde, Mr&Ms Beauty, nakit ödeme, servis iptali, indirim veya madde 9.7 haricinde servis bedeli iadesi gibi konulara ilişkin Servis Veren ile Servis Alan arasında doğabilecek anlaşmazlıklardan hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

MADDE 10. Ödeme

  1. Servis Alan, kabul edilen talebe ilişkin bedeli, Online Ödeme Sistemi aracılığıyla rezervasyon esnasında kabul edildiği şekilde öder. Online Ödeme Sisteminde kullanılan kredi/banka kartının hamil haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde yasal mevzuata göre işlem yapılır.

  1. Online Ödeme Sistemi’ne, Mr&Ms Beauty’nin işbirliği yaptığı Aracı Ödeme Kuruluşunun aracı olduğu hallerde; Aracı Ödeme Kuruluşu ile Servis Alan ve Servis Veren arasındaki ilişki Mr&Ms Beauty’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili Aracı Ödeme Kuruluşuna aittir.

  1. Online Ödeme Sistemi kullanılarak ödeme yapıldığında, Servis karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat ger eği düzenleme yükümlülüğü kime ait bulunuyorsa ilgili Tarafca düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Mr&Ms Beauty’den talep edilemeyecektir.

Mr&Ms Beauty, yalnızca kendi verdiği hizmete ilişkin olarak Aracılık Ücreti için Servis Veren’ e fatura kesmekle yükümlüdür.

  1. Servis Alan Servis bedelini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile ödediği durumda, Mr&Ms Beauty, Servis Alan tarafından talep edildiği takdirde, şartları uygunsa, ücret iadesi için anlaşmalı Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verir.

Servis Alan’ın, Servis bedelini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptığı durumda, servisin eksik veya kusurlu ifası nedeni ile servisin iptali halinde, Mr&Ms Beauty’nin Servis Alan’ın talebi ile ilgili tutarın Servis Veren’e iletilmemesi için Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verme veya rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır.

  1. Mr&Ms Beauty, Online Ödeme Sisteminin kullanılması halinde, servis bedelinin ödenmesi/iadesi ile ilgili Aracı Ödeme Kuruluşuna gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin güvenli bir şekilde tutulması ve saklanması ve yapılan işlemlerin yine güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi Aracı Ödeme Kuruluşunun yükümlülüğündedir.

  1. Mr&Ms Beauty, bu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan online ödeme sistemin işleyişini sağlamak amacıyla, sunduğu servislere ilişkin bedellerin Servis Veren nam ve hesabına Servis Alan’dan tahsil edilmesi konusuna yetkilidir; bunu da Aracı Ödeme Kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirir.

Servis Alan, servise ilişkin ödemeyi Mr&Ms Beauty’nin tanımladığı Aracı Ödeme Kuruluşuna yapmakla ödeme yükümlülüğünü yerine getirir.

MADDE 11. Cayma Hakkının Kullanılması ve Servis Bedeli İadesi

  1. Servis Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve/veya hizmete başlanmamış olması şartıyla, 6502 Sayılı Kanunun 18. Maddesi uyarınca, Servis Veren ile anlaşmasını, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  1. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde Servis başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar kullanılabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde mobil uygulama üzerinden Mr&Ms Beauty’ye [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

  1. Açıklamalı [t1]: BU MADDE 24.9 da değiştirildi , 24.9.2020 olarak içeriye saklandı.

   Servis Alan, Servis Talebi’nin Servis Veren tarafından onaylanması üzerine, 6602 Sayılı Kanunun 18 maddesi uyarınca, Servis Veren tarafından servisin ifasına başlamasına geçilmiş olunacağından, Hizmet Alan, Hizmet Talebi’ne bağlı servise yönelik cayma hakkını kullanamayacağını bu an itibariyle kabul eder.

  1. Servis Bedeli iadesi Mr&Ms Beauty ’dan talep edilemez. Ancak, sözleşmenin 9.7 maddesi uyarınca, Servis Alan’ın, ifa edilen servisten memnun kalmaması halinde, buna ilişkin memnuniyetsizliğini Mr&Ms Beauty’e bildirmek suretiyle, Mr&Ms Beauty tarafından, Servis Veren in yaptığı Hizmet Bedeli’nin tamamını veya bir kısmını iadesi için işbirliği yaptığı Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verilme hakkı saklıdır.

MADDE 12. Aracı Servis Sağlayıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

  1. Servis Veren ile Servis Alan arasındaki Anlaşmaya Varılmış i lişkisinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar sorumludur. Mr&Ms Beauty tarafından işletilen mobil uygulama nedeni ile Mr&Ms Beauty, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

  1. Mr&Ms Beauty’nin, Servis Alan ile Servis Veren arasındaki talep, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mr&Ms Beauty, Servis Veren ve Servis Alan’a gerek temini ve gerekse ifa edilecek işin niteliği hususunda herhangi bir garanti vermemektedir. Servis Alan, Servis Veren hakkında gerekli araştırmayı kendisi yapmakta ve Servis Veren’i kendi iradesi ile tespit etmektedir.

Servis Veren’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Servis Veren’e aittir. Mr&Ms Beauty’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz

  1. Mr&Ms Beauty, Servis Veren’in hizmetinin kalitesini garanti etmemekte ve Servis Veren’i, tavsiye de etmemektedir. Servis Veren’lerin bir Servis Alan tarafından çokça tercih edilmiş olma nedeni Mr&Ms Beauty’nin o Servis Veren’i onaylanması anlamına gelmemektedir.

  1. Mr&Ms Beauty , Servis Veren ve Servis Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Servis Veren’in sağlayacağı Servis sırasında veya herhangi bir zamanda Servis Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Mr&Ms Beauty’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Servis Alan bu hususu bilerek tercihini yaptığını kabul ve beyan eder.

Mr&Ms Beauty , Servis Veren ve Servis Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Servis Alan’ın servisi ifa sırasında veya herhangi bir zamanda Servis Veren veya 3. kişilere vereceği zararlardan Mr&Ms Beauty’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Servis Veren bu hususu bilerek tercihini yaptığını kabul ve beyan eder.

  1. Mr&Ms Beauty, Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Servis Veren’in uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından, Servis Alan’a uygun olan Servis Veren profillerini sunar. Mr&Ms Beauty yalnızca, Mobil Uygulama’da servislerin belirtilen Servis Bedel’i üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

  1. Mr&Ms Beauty Servis Alan ve Servis Veren’lerin güvenilirliği hususunda hiçbir garanti ve taahhütte bulunmamaktadir.

  1. Mr&Ms Beauty yalnızca Mobil Uygulama aracılığı ile Servis Veren Meslek Profili’ni bulundurmakla mükelleftir. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama’da yer alan servislere ilişkin olarak yalnızca gerekli gördüğü durumlarda Servis Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapabilir. Referans kontrolleri nedeni ile herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. Mr&Ms Beauty, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Servis Veren’in sağladığı servislerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Servis Veren’in ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Servis Alan’ı ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması halinde ve zarar görenlerce açılacak dava ve takiplerin ve her türlü zararın Mr&Ms Beauty’den talep edilmesi halinde, Mr&Ms Beauty kendisinden talep edilen her türlü zarar ve ziyanı ve mahkeme giderini vb. gibi her türlü para cezası ve avukatlık ücretini derhal Servis Veren’e rücu edecek ve Servis Veren’in varsa Mr&Ms Beauty’deki hak ve alacaklarından takas/ mahsup edecektir. Servis Veren bu sözleşmeyi kabul etmekle bu hususu kabul etmiş sayılmaktadır.

  1. Mr&Ms Beauty, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Servis Alan’ın nakit ödeme seçeneğini tercih ettiği halde, nakit ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Servis Veren’i ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması halinde ve zarar görenlerce açılacak dava ve takiplerin ve her türlü zararın Mr&Ms Beauty’den talep edilmesi halinde, Mr&Ms Beauty kendisinden talep edilen her türlü zarar ve ziyanı ve mahkeme giderini vb. gibi her türlü para cezası ve avukatlık ücretini derhal Servis Alan’a rücu edecek ve Servis Alan’ın varsa Mr&Ms Beauty’deki hak ve alacaklarından takas/ mahsup edecektir. Servis Alan bu sözleşmeyi kabul etmekle bu hususu kabul etmiş sayılmaktadır

  1. Rezervasyon Sisteminde, Servis Alan’dan veya Servis Veren’den kaynaklanan kusurlarından dolayı Mr&Ms Beauty’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mr&Ms Beauty, kusur veya zarar oluşması halinde Servis Veren’e veya Servis Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

  1. Mr&Ms Beauty, sisteminde kayıtlı Servis Alan’ın isim ve adres gibi kişisel verilerinin talep oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Servis Veren ile paylaşılmasından dolayı Servis Alan ve Servis Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Servis Alan ve Servis Veren, bu sözleşme kapsamındaki servislerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve bu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Servis Alan ve Servis Veren’in kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

  1. Mr&Ms Beauty tarafından, Servis Alan ve Servis Veren’in bilgileri, Servis Veren ile servisin sağlanması veya Rezervasyon oluşturulması için ve servisin sorunsuz sağlanması için alınmıştır. Söz konusu bilgilerin Servis Veren veya Servis Alan’ın onayı olmadan her ne amaç için olursa olsun kullanılması üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri nedeni ile Servis Alan ile Servis Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle Mr&Ms Beauty kesinlikle sorumlu değildir.

  1. Mr&Ms Beauty ile Servis Veren arasında işçilikten doğan bir ilişki olmadığı gibi Servis Veren hiçbir şekilde Mr&Ms Beauty tarafından

istihdam edilmemiştir. Servis Veren, Mr&Ms Beauty’nin çalışanı, yüklenicisi, acentesi değildir.

  1. Mr&Ms Beauty Mobil Uygulamada yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüt vermez.

  1. Mr&Ms Beauty tarafından, Servis Alan’ ın kişisel bilgileri ve Servis Veren’nin Meseleki Profil bilgileri titizlikle korunmakta olup, tarafların iletişim bilgileri paylaşılmayacaktır.

  1. Mr&Ms Beauty, dilediği zaman Kullanıcı’nın hesabını sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir, bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Kullanıcı’nın Mr&Ms Beauty’de mevcut bir alacağı olması halinde, Mr&Ms Beauty bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyabilir.

  1. Mr&Ms Beauty’nin, Sözleşme’ye aykırılık hallerinde, maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Bu sözleşme Mobil Uygulama’nın herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, durma süresince askıda olduğu kabul edilir. Bu süreçte askıda kalan servisler için Kullanıcı’lar bir tazminat talebinde bulunamaz.

  1. Mr&Ms Beauty tarafından, Mobil Uygulama’da yapılan faaliyetin sona erdirilmesi halinde Sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, Mr&Ms Beauty işini, ticari ortaklığını ve Mobil Uygulama alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup, bu değişikliklerin bu Sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

  1. Mr&Ms Beauty tarafından belirlenen ve Mobil Uygulama’da duyurulan kurallar dahilinde Kullanıcı, , Servis Alan ve/veya Servis Veren sıfatı ile Mobil Uygulama hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama’da yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  1. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama sisteminin fikri haklarının sahibidir. Mr&Ms Beauty, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Mr&Ms Beauty ’nin gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

  1. Mr&Ms Beauty, dilerse Kullanıcı’ların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

  1. Mr&Ms Beauty, Servis Veren’e haftalık olarak Aracılık Ücreti e-faturasını e-posta ile gönderir.

  1. Mr&Ms Beauty elindeki tüm bilgi ve belgeleri, bu hususta yetkili, Resmi Makamların talebi üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

Mr&Ms Beauty sahibi bulunduğu Mobil Uygulamanın % 100 kesintisiz, hatasız ve güvenli olduğunu, uygulamanın kullanımının virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

  1. Mr&Ms Beauty Mobil Uygulama Kullanıcı’larının ve 3. Kişilerin, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarından, mobil uygulamanın işletiminden uygulamadan doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

  1. Mr&Ms Beauty, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine “ağ”ve bu ”ağ”daki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

  1. Mr&Ms Beauty, Kullanıcı’ların Mobil Uygulama sistemini kullanımları sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Servis Veren’in verdiği Servis nedeni ile doğacak zararını veya Online Ödeme Sistemi haricinde, bir Servis Alan’ın verilen

Servis karşılığında Servis Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

  1. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama’da sunulan servisleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Mr&Ms Beauty, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

  1. Mr&Ms Beauty tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Mr&Ms Beauty sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Mobil Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

  1. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Mobil Uygulama içerisinde Mr&Ms Beauty kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.

  1. Mr&Ms Beauty, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.

  1. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Mr&Ms Beauty’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  1. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama’da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

  1. Mr&Ms Beauty, işbu Mobil Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Mobil Uygulamayı kullanma koşulları ile Mobil Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Mobil Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Mobil Uygulamada yayım anında yürürlüğe

girer. Kullanıcılar, Mobil Uygulamanın kullanımı ya da Mobil Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Mr&Ms Beauty tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

  1. Mr&Ms Beauty, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Mr&Ms Beauty özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Mr&Ms Beauty’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

  1. Mr&Ms Beauty gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 13. Servis Alan’ın Hak ve Yükümlülükleri

  1. Servis Alan’ın bu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu bizzat Servis Alan’a aittir.

  1. Servis Alan, Servis Talebinin Servis Veren tarafından onaylanması üzerine, Servis Talep’ inde belirtilen “Servis Bedeli”ni ödemekle yükümlüdür. Servis Bedeli ödemeyi madde 8.2’ye göre yapacaktır.

  1. Servis Alan, Mr&Ms Beauty’yi sistem dışında bırakmamayı, daha düşük bir fiyata anlaşmamayı veya Aracılık Ücreti ödenmemesi amacıyla Servis Veren ile iletişime geçmemeyi kabul ve taahhüt eder.

  1. Servis Alan, Anlaşmaya Varılmış İş’te, Mr&Ms Beauty’nin hiç bir şekilde taraf olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

  1. Servis Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Mr&Ms Beauty ’nin anlaşmalı olduğu Aracı

Ödeme Kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı Aracı Ödeme Kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Mr&Ms Beauty sorumlu değildir.

  1. Servis Alan, servise ilişkin olarak doğmuş/doğacak hertür vergi harç’tan sorumludur.

  1. Servis Alan, Rezervasyon’da yazılı servislerin ifası için, servisin verileceği yere, Servis Veren’in girişine, izin vereceğini kabul eder.

  1. Servis Alan, servisin ifa edileceği ev, ofis,otel vb.gibi tesiste, güvenliği ve sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır. Servis Veren, Servis Alan’ın kusuru nedeni ile servisin ifası sırasında, gereken önlemi almaması sebebi ile zarara uğradığı taktirde, Servis Alan, Servis Veren’in her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca Servis Alan’ın kusursuz sorumluluğu da olacaktır.

  1. Servis Alan, Mobil Uygulama’da rezervasyonunun gerçekleştiği an itibariyle bağlıdır ve Servis’i kabul ile Servis Bedeli’ni ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller ve madde 9 iptal koşulları haricinde kaçınamaz. Ayrıca Servis Alan, Servis Bedeli’nden indirim talep edemez, hizmetin Mobil Uygulama’da belirtilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde, Mr&Ms Beauty tarafından Mobil Uygulama üzerinden Servis talep etmesi engellenebilir, Kullanıcılığı Mobil Uygulama tarafından kötü değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya feshedilebilir.

  1. Sunulan servisin ayıplı, hatalı, eksik veya Mobil uygulamada taahhüt edilen kalitenin altında olması, servisin ifasına yönelik mali yükümlülükler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kullanıcı’lar sorumludur. Bu hususta Mr&Ms Beauty muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir.

  1. Servis Alan ve Servis Veren olarak, yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.

  1. Servis Alan, Servis Veren’in servisi ifası sırasında maruz kalabileceği Türk Ceza Kanunu’na konu suçlara ilişkin olarak Mr&Ms Beauty’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

MADDE 14. Servis Veren’in Hak ve Yükümlülükleri

  1. Servis Veren, kendisine ait servisin Mobil Uygulama üzerinden sunulması için Mr&Ms Beauty tarafından sağlanan bu Sözleşme’de belirtilen servisler karşılığı olarak, Mr&Ms Beauty’ye Aracılık Ücreti’ni KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

  1. Servis Veren ile ilgili şartlar ve Servis Veren’in yükümlülükleri, bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Servis Veren’in Servis sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Servis Alan’a iletmek Servis Veren’in sorumluluğundadır.

Mr&Ms Beauty’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. Servis Veren, Mobil Uygulamada belirtilen servisin Servis Bedeli ile bağlıdır. Servis Veren, Mobil Uygulama’da Servis Alan’a sunulan servis ve servisin arz ve ödeme seçenekleri dahilinde sunmaktan ve Servis Alan’a ifa etmekten kaçınamaz.

  1. Servis Veren ayrıca, Mobil Uygulamada sunulan servis seçeneklerinden farklı bir edim veya ilan edilen Servis Bedel’den hariç herhangi bir bedel/ücret talep edemez. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden Servis Veren, Mr&Ms Beauty tarafından Kullanıcılıktan çıkarılabilir, değerlendirme sistemine göre kötü derecelendirilebilir veya bunlar haricinde Mr&Ms Beauty’in belirleyebileceği başkaca bir yaptırım uygulanabilir.

  1. Servis Veren, servis ifa ederken, ifa sırasında ve ifa sonrasında bu Sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı Servis ile birlikte, Servis Alan’a teslimi zorunlu belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, Mr&Ms Beauty’yi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve Mr&Ms Beauty’nin üçüncü

kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine dönebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Servis Veren tarafından Mobil Uygulama oluşturulan gerek mesleğe ilişkin ve gerekse sair her türlü bilgi ve belgenin doğru olmaması sebebi ile gerek Mobil Uygulama’nın ve gerekse Servis Alan’ın ve Mr&Ms Beauty’nin ve

3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Servis Veren’e aittir.

  1. Servis Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen her türlü bilgi veya beyanın doğruluğu servise ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, belge, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Servis Veren’e aittir.

  1. Servis Alan ve Servis Veren olarak, yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.

  1. Servis Veren, Servis Alan’a karşı servisi ifası sırasında maruz kalabileceği Türk Ceza Kanunu’na konu suçlara ilişkin olarak Mr& Ms Beauty’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Madde 15. Online Hizmet Vergi Yükümlülükleri

  1. Servis Veren’in online hizmetlerindeki tüm vergi sorumluluğu kendisine aittir. Verilen servisin vergi sorumluluğu Servisi Veren gerçek ve tüzel kişilere aittir.

  1. Servis Veren Kullanıcılar, gerçekleştirdikleri servislerin tüm aşamalarında, bu Sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemek ten kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler.

  1. Mr&Ms Beauty, mobil uygulaması aleyhine Servis Alan Kullanıcılar ve Servis Veren Kullanıcılar tarafından doğabilecek davalardan kaynaklı avukatlık ücreti ve tazminat gibi her türlü taleplerini Servis Veren Kullanıcıya rücu etme hakkına sahiptir, bu Sözleşme ile Servis Veren bunu kabul eder.

  1. Sözleşmenin 8.2 maddesi uyarınca, online ödeme aracı ile çalışmayı kabul eden Servis Veren, her tamamlanan rezervasyon için Sözleşme üzerinde belirlenen Aracılık Ücreti’nin kesildiğini kabul eder. İfası gerçekleşen servislerin ödemelerini, Mr&Ms Beauty, Aracılık Ücreti düşülerek, Aracı Ödeme Kuruluşunun belirlediği haftanın bir günü Servis Veren’in hesabında beyan ettiği ve onayladığı IBAN numarasına gönderilmesi için

Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verir. Hatalı iban numarasından kaynaklı problemlerde Mr&Ms Beauty sorumlu tutulamaz. İban numarasının doğruluğu ve sisteme hatasız şekilde girilmiş olması Hizmet Veren Kullanıcının sorumluluğundadır.

  1. Sözleşmenin 8.2 maddesi uyarınca, Servis Alan’ın, nakit ödeme aracını seçmesi halinde, ifası tamamlanan her Servis ücretinin, Sözleşme üzerinde belirtilen Aracılık Ücreti kesilecektir. Servis Veren, nakit ödeme aracından kaynaklı Aracılık Ücreti ödemelerini her ayın son haftasında , Mobil uygulama üzerinden Mr&Ms Beauty ye online ödeme aracını kullanarak yapmakla sorumlu ve yükümlüdür. Mr&Ms Beauty, ödemesini zamanında yapmayan Servis Veren in hesaplarını ödeme yapılıncaya kadar askıya alma hakkını saklı tutar.

MADDE 16. Diğer Yükümlülükler

  1. Mr&Ms Beauty Mobil Uygulama’nın çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcı’lar, Mobil uygulamanın ve kullanım hakkının tek ve münhasır sahibinin Mr&Ms Beauty olduğunu ve Mr&Ms Beauty’den Mobil Uygulama’nın durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler.

  1. Mr&Ms Beauty veya işbirliği yaptığı Aracı Ödeme Kuruluşu, güvenlik şüphesi olduğuna dair bilgi edindiğinde, Servis Alan ve Servis Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcı sistemi kullanmalarını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Mr&Ms Beauty’nin Servis Alan ve Servis Veren’e/Kullanıcı’ya veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. Mr&Ms Beauty Kullanıcı’ya promosyonlar ile yeni Servis veya projeler veya haberleri e-posta veya anlık bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcı’nın söz konusu e-postaları almak istememesi halinde Mobil Uygulama üzerinden bu hususu bildirmeleri gerekir.

  1. Kullanıcı’lar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Mr&Ms Beauty, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapar.

  1. Kullanıcı’lardan Servis Veren ve Sevis Alan’a ilişkin karşılıklı yapılan yorum ve/veya değerlendirmeleri, Mr&Ms Beauty yayımlayıp yayımlamama hakkına sahiptir.

  1. Servis Veren ve Servis Alan, mobil uygulama üzerinden yüklemiş oldukları içerikler nedeni ile hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Mr&Ms Beauty tarafından yayınlanmış olması Servis Veren ve Servis Alan’ın sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

  1. Mr&Ms Beauty, Kullanıcı’ları, bu Sözleşmeyi ihlal ettiklerini tespit etmesi halinde ya da herhangi bir neden göstermeksizin mobil uygulamaya erişimden men edebilir, kullanımlarını durdurabilir.

  1. Kullanıcı’lar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

  1. Kullanıcı’lar gerek birbirleri ile gerekse Mr&Ms Beauty çalışanları ile ırkçı, nefret söylemi ihtiva eden, birbirlerinin ve 3. Kişilerin kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz ihtiva eden, her türlü tacizi savunan, illegal & terör faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, iftiracı nitelikte davranışlarda bulunamaz, yazı yazamazlar. Bu tür girişimler Mr&Ms Beauty tarafından belirlendiği takdirde, söz konusu işlemi durdurma, yayından kaldırma hakkı mevcuttur.

Ayrıca Mr&Ms Beauty, Kullanıcı’nın haklarını sona erdirir ve resmi makamlara bildirimde bulunabilir. Kullanıcı, Mr&Ms Beauty’nin bu konudaki yorumu ve tespiti hakkında herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı’lar arasında yaşanan bu tip mesajlaşmalardan doğan her türlü olumsuz durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Kullanıcı’ya ait olup, Mr&Ms Beauty’nin herhangi bir sebeple bu tür eylemler sonucunda uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

MADDE 17. Telif Hakkı Politikası

  1. Mr&Ms Beauty’nin mobil uygulamasında sunulan tüm görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Mr&Ms Beauty, mobil uygulama sisteminde yer alan tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe bu materyaller, ticari ya da kişisel

amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin gerek kullanıcılar ve gerekse 3. Kişiler tarafından kullanılamaz.

  1. Mr&Ms Beauty’e ait mobil uygulamanın tasarımı ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Mr&Ms Beauty’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, üzerinde işleme yapılması kesinlikle yasaktır.

  1. Mr&Ms Beauty’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Mr&Ms Beauty’e aittir. Mr&Ms Beauty söz konusu yorumlar üzerinde yorumları silmek, yayınlayıp yayınlamamak hakkına sahiptir. Mr&Ms Beauty, yasal mevzuata ve gizlilik kurallarına uygun olma şartı ile , kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgi, yorum ve eleştirileri kullanma hakkını saklı tutar.

  1. Mr&Ms Beauty Mobil Uygulama sisteminde bulunan her türlü bilgi ve içerik nedeni ile sorumluluk, bu bilgiyi yazana aittir.Yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, talep veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili bilgileri yazanlara aittir. Bu bilgi ve açıklamaların mobil uygulama üzerinde yer almış olması bu bilgi, fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilir olduğu konusunda Mr&Ms Beauty’e sorumluluk yüklemez.

  1. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama üzerinde yasadışı veya yasak ırkçılık, şiddet içeren içerik, nefret söylemi, Kullanıcı’ları taciz eden ve açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren söylem, “önemsiz posta” veya istenmeyen toplu posta veya yeniden iletimi içeren; yanlış veya yanıltıcı olduğu bilinen bilgileri teşvik eden, terör, illegal faaliyetler, haksız rekabet oluşturan asılsız, tehdit içeren, iftira ve lekeleme öğesi taşıyan, korsan programlar ve linkleri ihtiva eden, koruma programlarını yetkisiz kılmaya yönelik bilgi ve belgelerin bağlantısını teşvik eden, yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren 18 yaşın altındaki bireyler taciz eden veya onlara cinsel malzeme veya şiddet içeren malzeme sağlayan 18 yaşın altındakilerin kişisel verilerini kullanan, yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan, ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından tehditle veya başka yollarda, şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; başkalarına ait kişisel bilgileri onayı olmadan kayıt eden, yayan, kötü kullanan, 3. şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekab eti

sınırlayan,tüketici koruma kanunlarını ihlal eden bilgiler sebebi ile sorumluluk kabul etmeyeceği gibi bu gibi hususların tespiti halinde derhal Mobil Uygulama’yı durdurmaya yetkilidir.

  1. Kullanıcı, Mr&Ms Beauty ait mobil uygulama üzerinde oluşturmuş olduğu dizin profilleri ve içeriklerinin arama sitelerinde görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

MADDE 18. Uyuşmazlıkların Çözümü , Delil Sözleşmesi , Yetkili Mahkeme ve Bilgilerin Saklanması

  1. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

  1. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Mr&Ms Beauty’nin ticari defter ve kayıtları ile Mr&Ms Beauty sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  1. Taraflar, bu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

  1. Mr&Ms Beauty sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, talepleri, yorum/değerlendirmeleri vb.işlemlere ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren en az üç (3 ) yıl boyunca saklanır.

MADDE 19. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

  1. Kullanıcı, bu Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması sonucundan Mr&Ms Beauty’nin ve Üçüncü Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur.

  1. Mr&Ms Beauty, Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde bu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin bu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

  1. Taraflar, bu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında Mr&Ms Beauty’nin alacak hakları etkilenmez.

MADDE 20. Yürürlük

Bu Sözleşme, Mobil Uygulama kullanılmaya devam ettiği ve Kullanıcı’ya Mr&Ms Beauty tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Open chat