MADDE 1. Kapsam

Bu Sözleşme Mr&Ms Beauty’nin Mobil Uygulaması ile sunulan hizmetlerin
kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Mobil uygulamamızı kullanmak sureti ile Mobil Uygulamamız üzerinden Servis
Talebi veya Meslek Profili oluştururken bu Sözleşmeyi onayladığınız ve
Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiğiniz  ve mobil uygulamamızdan yararlandığınız
andan itibaren de Sözleşme hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt ettiğiniz
kabul edilmektedir.

Sözleşme koşullarının sizin için uygun olmaması halinde lütfen mobil
uygulamamızı  ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

 

MADDE 2. Tanımlar

Bu Sözleşmede ;

2.1. “6502 Sayılı Kanun”, 28 Kasım 2013 günlü ve 28835 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanan Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunu’nu,

2.2. “6563 Sayılı Kanun” 5 Kasım 2014 günlü ve 29166 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun’u,

2.3. “Anlaşmaya Varılmış İş” Servis Alan’lar tarafından Sistem
üzerinden gönderilen Talep’in Servis Veren tarafından Sistem
üzerinden kabul edilmesi ve Rezervasyon Sistemi üzerinden Servis
Talebi’nin onaylanması,

2.4. “Aracı Servis Sağlayıcı“ (bu Sözleşmede Mr&Ms Beauty olarak
anılacaktır) ” Candan Kozmetik Ticaret Limited Şirketi.’ni,

2.5. “Aracı Ödeme Kuruluşu”, Mr&Ms Beauty’nin Online Ödeme
Sistemi’nde işbirliği yaptığı şirketi,

2.6. “Aracılık Ücreti”, Mr&Ms Beauty’nin alacağı ücreti,

2.7. “Ağ” Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkan
sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları,

2.8. Kayıtlı Elektronik Posta “(KEP), Elektronik iletilerin gönderimi ve
teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil
sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

2.9. “Kullanıcı” Mobil Uygulamayı  kullanan kişileri,

2.10. “Meslek Profili” Servis Veren’in, Servis Alan’a sunabileceği
hizmetin tanıtımını yapmak, Servis Alan’lar tarafından yapılacak
Servis Talebi’ne esas olmak  amacıyla mobil uygulama  üzerinde
oluşturduğu profili,

2.11. “Mobil Uygulama”, bu sözleşmenin konusunu oluşturan Servis
Veren ve Servis Alan’ın oluşturdukları Servis ve Servis talebi
bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve bu
sözleşme hükümleri çerçevesinde iletilmesini sağlayan
uygulamayı,

2.12. “Nakit ödeme” Elden yapılan türk lirası ödemesini;

2.13. “Onaylanmış Telefon Numarası” Servis Alan ve Servis Veren
tarafından beyan edilen ve Aracı Servis Sağlayıcı tarafından
gönderilen bir doğrulama kodu ile onaylanan numarayı,

2.14. “ “Online Ödeme Sistemi” Servis Alan’ın, alacağı hizmete ilişkin
ücretin Mr&Ms Beauty ’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları
tarafından, kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığı ile online
olarak  Servis Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

2.15. “Online ödeme” Mr&Ms Beauty ’un işbirliği yaptığı ödeme
kuruluşları tarafından önerilen sistem üzerinden yapılan, kredi
kartı, banka kartı ödemelerini

2.16. “Rezervasyon”, Servis Alan’ın, Mobil Uygulama üzerinden
Servis Talebi’ni seçmesi ve Servis Veren tarafından Servis Talebi
onaylamasını,

2.17. “Rezervasyon Tutarı” Servis Alan tarafından, Mobil Uygulama
üzerinden seçilen Servis Talep’lerinin tümünün tutarını,

2.18. “Rezervasyon Sistemi” mobil uygulamada sunulan ve Servis
Alan’ın Servis Talebi oluştururken talep edeceği servise ilişkin,
Servis Veren’lerin yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,

2.19. “Mücbir sebep”; Doğal afet, isyan, savaş, grev, Mr&Ms
Beauty’nin  gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın
mobil uygulama, portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve
fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Mr&Ms Beauty’nin  makul
kontrolü haricinde gelişen ve Mr&Ms Beauty’nin  gerekli özeni
göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olayları;

2.20. “Servis Alan” bu mobil uygulama  üzerinden Servis Veren’lerce
sunulan bir servisi satın alan veya almak için Servis Talebi
gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

2.21. “Servis Bedeli” Servis Alan tarafından Servis Veren’e servisin
ifasından önce Mobil Uygulamadaki  online ödeme sistemi
üzerinden veya servisin ifası sonrasında nakden ödenecek olan
Mobil Uygulama üzerinde önceden açıklanan bedeli,

2.22. “Servis Sağlayıcı”, Sözleşmeye konu servislerin yapılmasına
elektronik ticaret ortamını sağlayanı,

2.23. “Servis Talebi” Servis Alan tarafından, Servis Veren’den servis
almak amacıyla mobil uygulama  üzerinde yayınlanan Servis
Talebini,

2.24. “Servis Veren” (26.08.2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi
Gazeretede yayınlanan Elektronik Ticarette Servis Sağlayıcı ve
Aracı Servis Sağlayıcılar hakkında Yönetmelikte,  Servis Sağlayıcı
olarak tanımlanan kişi) Servis sağlamak üzere mobil uygulama
üzerinden Meslek Profili oluşturan ve bu Kullanıcı sözleşmesini
onaylayan elektronik ticarette bulunan, gerçek  veya tüzel kişiyi ve
tüzel kişiye bağlı çalışan kişileri,

2.25. “Sözleşme” bu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.26. “Talep” Servis Veren'in, Servis Alan’ın , Servis Talebi’ne yanıt
olarak gönderdiği, servisleri belli bir süre ve belli bir meblağ
karşılığında sağlama talebini,

2.27. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Servis Sağlayıcı ve
Aracı Servis Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.

 

MADDE 3. Mr&Ms Beauty  Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1. Mr&Ms Beauty, Servis Veren ve Servis Alan’ın oluşturdukları Servis ve
Servis talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve bu
Sözleşme hükümleri çerçevesinde, kendisine ait mobil uygulamasında yer
almasını sağlar.

3.2. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulamasında yer alan servislerin sahibi veya
sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Mr&Ms
Beauty aracı Servis Sağlayıcıdır ve Servis sunduğu elektronik ortamı
kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek,

bu içerik ve içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir
faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla
yükümlü değildir.

3.3. Mr&Ms Beauty, mobil uygulamada herhangi bir değişiklik olması
halinde, güncel kullanım şartlarını, güncelleme tarihini belirterek
yayınlayacaktır. Yayınlama tarihinden itibaren mobil uygulamanın veya
hizmetlerin kullanımı, yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

3.4. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama’da olabilecek her türlü makul/akla
yatkın kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte Servis
vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup, internet ortamından
kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem,
salgın, sel, fırtına, yıldırım, yangın, ve benzerleri) sonucu kaynaklanan
altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından,
Kullanıcılardan kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu olmayacaktır.

 

MADDE 4. Meslek Profili Oluşturma

4.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı
kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak
bu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul
ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Servis Veren (Servis
Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

4.2. Meslek Profili oluşturmak için isim, tüzel kişi ise unvan, iletişim bilgisi,
vergi dairesi, vergi numarası , telefon numarası vb. gibi kayıt anında
istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Servis Veren’ce
Meslek Profili ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi için, gerçek kişi için,
ehliyet, diploma, ruhsat,  lisans (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete
sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge; tüzel kişi için,  ticaret sicil belgesi,
esnaf ise oda kaydı belgesi gibi evrak ve referansların sisteme girişi
yapılmalıdır.

4.3. 26.08.2015 tarih 29457 sayılı Elektronik Ticarette Servis Sağlayıcı ve
Aracı Servis Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin  Madde 5/4 gereği,
Mr&Ms Beauty  üzerinden Servis satışı yapan tacir veya esnaf olan
Servis Sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i)
Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.
(ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik

numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve
onaylanmış telefon numarasının Aracı Servis Sağlayıcıda bulunduğuna
ilişkin bilgi.

4.4. 26.08.2015 tarih 29457 sayılı Elektronik Ticarette Servis Sağlayıcı ve
Aracı Servis Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin  Madde 5/5 gereği
Mr&Ms Beauty  üzerinden Servis satışı yapan ve tacir veya esnaf
olmayan Servis sağlayıcı, ise şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak
zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii)
Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Aracı Servis
Sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

Bu bilgilerin doğruluğundan, Yönetmelikte belirtildiği gibi, Servis Veren
sorumludur.

4.5. Aracı Servis Sağlayıcısı,  24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464)
3. Maddesine göre vermek zorunda olduğu bilgi ve belgeleri Gelirler
İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda
iletir.

4.6. Meslek Profilleri, Servis Talepleri ve taraflarca verilen bilgi, belge ve
beyanlar  herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri
mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek; yürürlükteki hiçbir yasal mevzuatı
örn. tüketici yasası, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin hakları
ihlal etmeyecek; genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru
olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi
noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü,
kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri her ne
şekilde olursa olsun  istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri
içermeyecek; müstehcen ve pornografi ihtiva etmeyecek, izne veya ruhsata
bağlı bir Servis olmasına rağmen izinsiz ve ruhsatsız olduğu şeklinde
yanıltıcı ifade ihtiva etmeyecek, haksız rekabet yapmayacak, gerçeği
yansitmayacak şekilde  marka, logo kullanılmayacak , yanıltıcı olarak bir
firmanın bayii , yetkilisi intibağı uyandıracak beyanlar ihtiva etmeyecek,
gerek sisteme ve gerekse Üçüncü Kişilerin sistemini etkileyecek zararlı
virüs ve yazılımlar  içermeyecektir.

4.7. Meslek Profillerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Servis Verene ait
olup Mr&Ms Beauty’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

MADDE 5. Kullanıcı Kullanım Şartları

5.1. Mobil Uygulama, Servis Veren’in hizmetlerini Servis Alan’a arz ettiği ve
Servis şeklinin düzenlediği online aracı platformudur.
5.2. Mobil uygulama kullanımı ücretsizdir. Kullanıcılar, tek bir Kullanıcı
hesabı üzerinden aynı anda birden fazla talepte bulunabilirler. Şifre'nin
belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır.
Kullanıcı, hesabının kendi kusuru nedeniyle Üçüncü kişiler tarafından
kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Mr&Ms
Beauty, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para
cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

5.3. Kullanıcı (gerek “Servis Alan” ve gerekse “Servis Veren”) hesabı
oluştururken mobil uygulamada; beyan edilen isim, adres, telefon
numarası, e-posta adresi, vergi dairesi, vergi numarası gibi her türlü
bilgiyi, güncel, doğru ve eksiksiz beyan etmelidir. Mr&Ms Beauty, söz
konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü
değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle
Kullanıcıların veya Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk
ilgili Kullanıcı’ya aittir.
5.4. Kullanıcıya ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına
devredilemez.
5.5. Kullanıcı, Mobil uygulama üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükte
olan kanun ve mevzuata uyacağını, özellikle Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun'un uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun Servis
Alan veya Servis Vereni olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların
kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder.

 

MADDE 6. Servis Talebi Oluşturulması

6.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, bu
Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve
eksiksiz olarak doldurarak bir Servis Talebi oluşturabilir.

6.2. Geçerli bir Servis Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin
(talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ifa ve teslim yeri ve işin süresi
vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin bu Sözleşme’de
belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

6.3. Mobil Uygulamada sunulan Servis seçeneklerine göre Servis Alan’ın
oluşturduğu Servis Talebi seçimi ve doğabilecek tüm sorumluluk
kendisine aittir.

 

MADDE 7. Servis Talebi

7.1. Servis Alan’ca yapılan Servis Talebinin, Servis Veren tarafından kabul
edilmesi halinde, belirtilen fiyat üzerinden servisi sağlamak üzere Servis
Alan ile Servis Veren arasında bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılmış
olduğu anlamına gelir. Servis Alan servis talebinde olabilecek servis
bedeli değişikliğini kabul eder.

7.2. Mr&Ms Beauty tarafından, Mobil uygulama üzerinden gönderilen bir
Servis Talebi’ne ilişkin olarak, Mr&Ms Beauty ’ye aracılık ücreti
ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve talepte bulunulduğu tespit
edilirse, Mr&Ms Beauty sağlanan hizmete ilişkin servis bedelinin
tamamına hak kazanır, buna ilişkin yasal hakları saklıdır. Ayrıca Mr&Ms
Beauty’nin Kullanıcı’ların hesaplarını askıya alma veya iptal etme hakkı
bulunmaktadır.

 

MADDE 8. Rezervasyon Sistemi

8.1. Servis Alan, Mobil Uygulama üzerinden Servis Talebi’ni seçer ve Servis
Veren tarafından Servis Talebi onaylandığında anlık rezervasyon
oluşturulur. Servis Alanın Servis Talebi Servis Veren tarafından
onaylandığı an itibariyle Mobil Uygulamadaki Servis Bedeli
değişikliklerinden etkilenmeyecektir.

8.2. Rezervasyon sisteminde, Servis Alan, Servis talebini, online ödeme
aracılığı ile ödemeyi yaparak onaylar veya nakit ödeme talebinde bulunur.
a. Servis Alan’ın online ödeme aracı seçmesi halinde; Servis Alan’ın
Servis Talebi, Servis Veren tarafından onaylandığı anda, ödeme
gerçekleşecektir. Online ödemenin alınmasına rağmen, hizmetin
ifası gerçekleşmezse, alınan bedelin Servis Alan’a iadesi, Mr&Ms
Beauty’nin online ödeme sistemine talimat vermesi sureti ile Aracı
Ödeme Kuruluşu vasıtasıyla gerçekleşir.

b. Servis Alan’ın nakit ödeme aracı seçmesi halinde; Servis Alan’ın
Servis Talebi, Servis Veren tarafından onaylandığı anda, Servis
Veren rezervasyona konu hizmeti Servis Alan’a ifayı, Servis Alan

Servis Veren’e Servis Bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olur.

 

MADDE 9. Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları

9.1. Servis Alan ve Servis Veren; Mobil Uygulama üzerinden oluşturulan anlık
rezervasyonları değiştiremez, ancak iptal koşullarını belirterek iptal
edebilir.

9.2. Servis Alan, Mobil Uygulama üzerinden oluşturulan anlık rezervasyonu,
rezervasyonu oluşturduğu andan itibaren 10 dakika içinde iptal edebilir.
Bu halde herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

9.3. Servis Veren, Mobil Uygulama üzerinden oluşturulan anlık rezervasyonu
kabul etmesini takiben 5 dakika içerisinde hizmeti iptal edebilir. Bu halde
herhangi bir hizmet ifa yükümlülüğü olmayacaktır.

9.4. Hizmet Alan, madde 9.2’de belirtilen koşulların haricinde servisi iptal
etmek isterse, bu halde;

a. Tek bir Hizmet Veren varsa, Rezervasyon Tutarı’nın % 10’unu;

b. Birden fazla Hizmet Veren varsa, iptal edilen Hizmet Veren’in
servislerinin tutarlarının toplamının % 10’unu ödemekle yükümlü
olduğunu kabul eder.

9.5. Hizmet Veren, madde 9.3’de belirtilen koşullar haricinde hizmeti ifadan
imtina ederse Mr&Ms Beauty ‘nin değerlendirme politikasına göre işbu
hallerinden dolayı Mr&Ms Beauty  tarafından üyeliği iptal edilebilecektir.
Mr&Ms Beauty’nin, doğabilecek doğrudan ve dolaylı zararlara ilişkin
Hizmet Veren’e karşı yasal hakları saklıdır.

9.6. Mevcut rezervasyonlarda iptal Mobil Uygulama üzerinden yapılabilir.
Başka bir kanalla yapılan veya doğrudan Servis Veren’e iletilen iptal ve
değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

9.7. Mr&Ms Beauty aşağıdaki hallerde Hizmet Veren tarafından yapılan
Hizmet Bedeli’nin tamamını veya bir kısmının iadesi için işbirliği yaptığı
Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verecektir:

  • Mücbir sebep hallerinde;
  • Servis’in Servis Veren tarafından, Servis Alan’a ifa edilmemesine rağmen bedelin tahsil edilmiş olması halinde;
  • İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Servis
    Veren onayının alınması hallerinde;
  • Onaylanan rezervasyonun ifasının 60 dakika üzeri gecikmesi
    hallerinde;

 

9.8. Servis Alan’ın nakit ödeme aracı seçmesi halinde, Mr&Ms Beauty,  nakit
ödeme, servis iptali, indirim veya madde 9.7 haricinde servis bedeli
iadesi gibi konulara ilişkin Servis Veren ile Servis Alan arasında
doğabilecek anlaşmazlıklardan hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

MADDE 10. Ödeme

10.1. Servis Alan, kabul edilen talebe ilişkin bedeli, Online Ödeme Sistemi
aracılığıyla rezervasyon esnasında kabul edildiği şekilde öder. Online
Ödeme Sisteminde kullanılan kredi/banka kartının hamil haricinde bir
başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde yasal
mevzuata göre işlem yapılır.

10.2. Online Ödeme Sistemi’ne, Mr&Ms Beauty’nin işbirliği yaptığı Aracı
Ödeme Kuruluşunun aracı olduğu hallerde; Aracı Ödeme Kuruluşu ile
Servis Alan ve Servis Veren arasındaki ilişki Mr&Ms Beauty’dan bağımsız
olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
sorumluluk ilgili Aracı Ödeme Kuruluşuna aittir.

10.3. Online Ödeme Sistemi kullanılarak ödeme yapıldığında, Servis karşılığı
fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği
düzenleme yükümlülüğü kime ait bulunuyorsa ilgili Tarafca düzenlenir.
Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Mr&Ms
Beauty’den talep edilemeyecektir.

Mr&Ms Beauty, yalnızca kendi verdiği hizmete ilişkin olarak Aracılık
Ücreti için Servis Veren’e fatura kesmekle yükümlüdür.
10.4. Servis Alan Servis bedelini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile ödediği
durumda, Mr&Ms Beauty, Servis Alan tarafından talep edildiği takdirde,

şartları uygunsa, ücret iadesi için anlaşmalı Aracı Ödeme Kuruluşuna
talimat verir.
Servis Alan’ın, Servis bedelini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptığı
durumda, servisin eksik veya kusurlu ifası nedeni ile servisin iptali
halinde, Mr&Ms Beauty’nin Servis Alan’ın talebi ile ilgili tutarın Servis
Veren’e iletilmemesi için Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verme veya
rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır.

10.5. Mr&Ms Beauty, Online Ödeme Sisteminin kullanılması halinde, servis
bedelinin ödenmesi/iadesi ile ilgili Aracı Ödeme Kuruluşuna gerekli
talimatları iletmekle yükümlüdür. Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm
bilgilerin güvenli bir şekilde tutulması ve saklanması ve yapılan işlemlerin
yine güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi Aracı Ödeme Kuruluşunun
yükümlülüğündedir.

10.6. Mr&Ms Beauty, bu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan online ödeme
sistemin işleyişini sağlamak amacıyla, sunduğu servislere ilişkin bedellerin
Servis Veren nam ve hesabına Servis Alan’dan tahsil edilmesi konusuna
yetkilidir; bunu da Aracı Ödeme Kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirir.

Servis Alan, servise ilişkin ödemeyi Mr&Ms Beauty’nin tanımladığı Aracı
Ödeme Kuruluşuna yapmakla ödeme yükümlülüğünü yerine getirir.

 

MADDE 11. Cayma Hakkının Kullanılması ve Servis Bedeli İadesi

11.1. Servis Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve/veya hizmete başlanmamış
olması şartıyla, 6502 Sayılı Kanunun 18. Maddesi uyarınca, Servis Veren
ile anlaşmasını, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

11.2. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde Servis başlangıç saatinden 24
saat öncesine kadar kullanılabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair
bildirimin bu süre içinde mobil uygulama üzerinden Mr&Ms Beauty’ye
[İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

11.3. Servis Alan, Servis Talebi’nin Servis Veren tarafından onaylanması
üzerine, 6602 Sayılı Kanunun 18 maddesi uyarınca, Servis Veren
tarafından servisin ifasına başlamasına geçilmiş olunacağından, Hizmet

Alan, Hizmet Talebi’ne bağlı servise yönelik cayma hakkını
kullanamayacağını bu an itibariyle kabul eder.

11.4. Servis Bedeli iadesi Mr&Ms Beauty ’dan talep edilemez. Ancak,
sözleşmenin 9.7 maddesi uyarınca, Servis Alan’ın, ifa edilen servisten
memnun kalmaması halinde, buna ilişkin memnniyetsizliğini Mr&Ms
Beauty’e bildirmek suretiyle, Mr&Ms Beauty tarafından, Servis Veren in
yaptığı Hizmet Bedeli’nin tamamını veya bir kısmını iadesi için işbirliği
yaptığı Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verilme hakkı saklıdır.

 

MADDE 12. Aracı Servis Sağlayıcı’nın Hak ven Yükümlülükleri

12.1. Servis Veren ile Servis Alan arasındaki Anlaşmaya Varılmış iş ilişkisinden
kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri
yükümlülüklerden taraflar sorumludur. Mr&Ms Beauty  tarafından işletilen
mobil uygulama nedeni ile Mr&Ms Beauty, Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı,
imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde
değildir.

12.2. Mr&Ms Beauty’nin, Servis Alan ile Servis Veren arasındaki talep, kabul,
sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Mr&Ms Beauty, Servis Veren ve Servis Alan’a gerek iş
temini ve gerekse ifa edilecek işin niteliği hususunda herhangi bir garanti
vermemektedir. Servis Alan,  Servis Veren hakkında gerekli araştırmayı
kendisi yapmakta ve Servis Veren’i kendi iradesi ile tespit etmektedir.
Servis Veren’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Servis
Veren’e aittir. Mr&Ms Beauty’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz

12.3. Mr&Ms Beauty, Servis Veren'in hizmetinin kalitesini garanti etmemekte
ve Servis Veren’i, tavsiye de etmemektedir. Servis Veren’lerin bir Servis
Alan tarafından çokça tercih edilmiş olma nedeni Mr&Ms Beauty’nin o
Servis Veren’i onaylanması  anlamına gelmemektedir.

12.4. Mr&Ms Beauty , Servis Veren ve Servis Alan arasındaki ilişkiden sorumlu
olmayıp, Servis Veren’in sağlayacağı Servis sırasında veya herhangi bir
zamanda Servis Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Mr&Ms
Beauty’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Servis Alan bu hususu
bilerek tercihini yaptığını kabul ve beyan eder.

Mr&Ms Beauty , Servis Veren ve Servis Alan arasındaki ilişkiden sorumlu
olmayıp, Servis Alan’ın servisi ifa sırasında veya herhangi bir zamanda
Servis Veren veya 3. kişilere vereceği zararlardan Mr&Ms Beauty’nin
hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Servis Veren bu hususu bilerek
tercihini yaptığını kabul ve beyan eder.

12.5. Mr&Ms Beauty, Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Servis Veren’in
uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından,
Servis Alan’a uygun olan Servis Veren profillerini sunar. Mr&Ms Beauty
yalnızca, Mobil Uygulama’da servislerin belirtilen Servis Bedel’i
üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

12.6. Mr&Ms Beauty  Servis Alan ve Servis Veren’lerin güvenilirliği hususunda
hiçbir garanti ve taahhütte bulunmamaktadir.

12.7. Mr&Ms Beauty  yalnızca Mobil Uygulama aracılığı ile Servis Veren
Meslek Profili’ni bulundurmakla mükelleftir. Mr&Ms Beauty, Mobil
Uygulama’da yer alan servislere ilişkin olarak yalnızca gerekli gördüğü
durumlarda Servis Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü
yapabilir. Referans kontrolleri nedeni ile herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

12.8. Mr&Ms Beauty, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Servis
Veren’in sağladığı servislerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için
elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Servis Veren’in ağır ihmal
veya kusuru nedeniyle Servis Alan’ı ve 3. kişileri herhangi bir şekilde
zarara uğratması halinde ve zarar görenlerce açılacak dava ve takiplerin ve
her türlü zararın Mr&Ms Beauty’den  talep edilmesi halinde, Mr&Ms
Beauty  kendisinden talep edilen her türlü zarar ve ziyanı ve mahkeme
giderini vb. gibi her türlü   para cezası ve avukatlık ücretini derhal  Servis
Veren’e rücu edecek ve Servis Veren’in varsa  Mr&Ms Beauty’deki hak ve
alacaklarından takas/ mahsup edecektir. Servis Veren bu sözleşmeyi kabul
etmekle bu hususu kabul etmiş sayılmaktadır.

12.9. Mr&Ms Beauty, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Servis
Alan’ın nakit ödeme seçeneğini tercih ettiği halde, nakit ödeme
yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve ağır ihmal veya kusuru nedeniyle
Servis Veren’i ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması halinde
ve zarar görenlerce açılacak dava ve takiplerin ve her türlü zararın Mr&Ms
Beauty’den  talep edilmesi halinde, Mr&Ms Beauty  kendisinden talep

edilen her türlü zarar ve ziyanı ve mahkeme giderini vb. gibi her türlü
para cezası ve avukatlık ücretini derhal  Servis Alan’a rücu edecek ve
Servis Alan’ın varsa  Mr&Ms Beauty’deki hak ve alacaklarından takas/
mahsup edecektir. Servis Alan bu sözleşmeyi kabul etmekle bu hususu
kabul etmiş sayılmaktadır

12.10. Rezervasyon Sisteminde, Servis Alan’dan veya Servis Veren’den
kaynaklanan kusurlarından dolayı Mr&Ms Beauty’nin herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Mr&Ms Beauty, kusur veya zarar oluşması
halinde  Servis Veren’e veya Servis Alan’a herhangi bir bedel veya
tazminat ödemeyecektir.

12.11. Mr&Ms Beauty, sisteminde kayıtlı Servis Alan’ın isim ve adres gibi kişisel
verilerinin talep oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik
olarak Servis Veren ile paylaşılmasından dolayı Servis Alan ve Servis
Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan
kesinlikle sorumlu değildir. Servis Alan ve Servis Veren, bu sözleşme
kapsamındaki servislerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel
verilerinin işlenmesine ve bu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak
paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Servis Alan ve
Servis Veren’in kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları
arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

12.12. Mr&Ms Beauty  tarafından, Servis Alan ve Servis Veren’in bilgileri,
Servis Veren ile servisin sağlanması veya Rezervasyon oluşturulması için
ve  servisin sorunsuz sağlanması için alınmıştır. Söz konusu bilgilerin
Servis Veren veya Servis Alan’ın onayı olmadan her ne amaç için olursa
olsun kullanılması üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri nedeni ile
Servis Alan ile Servis Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya
oluşabilecek zarardan kesinlikle Mr&Ms Beauty  kesinlikle sorumlu
değildir.

12.13. Mr&Ms Beauty  ile Servis Veren arasında işçilikten doğan bir ilişki
olmadığı gibi Servis Veren hiçbir şekilde Mr&Ms Beauty  tarafından
istihdam edilmemiştir. Servis Veren, Mr&Ms Beauty’nin çalışanı,
yüklenicisi, acentesi değildir.

12.14. Mr&Ms Beauty Mobil Uygulamada yer alan bilgilerin, görüntü ve
açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüt
vermez.

12.15. Mr&Ms Beauty tarafından, Servis Alan’ın kişisel bilgileri ve Servis
Veren’nin Meseleki Profil bilgileri titizlikle korunmakta olup, tarafların
iletişim bilgileri paylaşılmayacaktır.

12.16. Mr&Ms Beauty, dilediği zaman Kullanıcı’nın hesabını sebep
göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak
yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir, bu Sözleşmeyi
tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi veya askıya
alınması durumunda Kullanıcı’nın Mr&Ms Beauty’de mevcut bir alacağı
olması halinde, Mr&Ms Beauty bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek
amacı ile 60 gün alıkoyabilir.

12.17. Mr&Ms Beauty’nin, Sözleşme'ye aykırılık hallerinde, maddi-manevi
zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Bu sözleşme Mobil Uygulama’nın
herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, durma
süresince askıda olduğu kabul edilir. Bu süreçte askıda kalan servisler için
Kullanıcı’lar bir tazminat talebinde bulunamaz.

12.18. Mr&Ms Beauty tarafından, Mobil Uygulama’da yapılan faaliyetin sona
erdirilmesi halinde Sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, Mr&Ms
Beauty işini, ticari ortaklığını ve Mobil Uygulama alan adını
değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili
olup, bu değişikliklerin bu Sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

12.19. Mr&Ms Beauty tarafından belirlenen ve Mobil Uygulama’da duyurulan
kurallar dahilinde Kullanıcı, , Servis Alan ve/veya Servis Veren sıfatı ile
Mobil Uygulama hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir.
Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama'da yapılacak işlemlere ilişkin
prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.

12.20. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama sisteminin fikri haklarının sahibidir.
Mr&Ms Beauty, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın
demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri

veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş
ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu
işlemler Mr&Ms Beauty ’nin gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil
etmez.

12.21. Mr&Ms Beauty, dilerse Kullanıcı’ların e-posta adresini, cep telefon
numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya
diğer teknik araçlar kullanabilir.

12.22. Mr&Ms Beauty, Servis Veren’e haftalık olarak Aracılık Ücreti e-
faturasını e-posta ile gönderir.

12.23. Mr&Ms Beauty elindeki tüm bilgi ve belgeleri, bu hususta yetkili, Resmi
Makamların talebi üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
Mr&Ms Beauty sahibi bulunduğu Mobil Uygulamanın % 100 kesintisiz,
hatasız ve güvenli olduğunu, uygulamanın kullanımının virüs ya da diğer
kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

12.24. Mr&Ms Beauty Mobil Uygulama Kullanıcı’larının ve 3. Kişilerin, reklam
verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarından, mobil
uygulamanın işletiminden uygulamadan doğan hiçbir veri kaybından
sorumlu değildir.

12.25. Mr&Ms Beauty, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak
kendisine “ağ”ve bu ”ağ”daki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek
saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi
ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan
dolayı sorumluluk kabul etmez.

12.26. Mr&Ms Beauty, Kullanıcı’ların Mobil Uygulama sistemini kullanımları
sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her
türlü zararı ve/veya bir Servis Veren’in verdiği Servis nedeni ile doğacak
zararını veya Online Ödeme Sistemi haricinde, bir Servis Alan’ın verilen
Servis karşılığında Servis Veren’e ödeme yapmamasından dolayı
doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

12.27. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama'da sunulan servisleri ve içerikleri her
zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği

bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin
erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Mr&Ms Beauty,
bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

12.28. Mr&Ms Beauty tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya
düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde
doğmuş ve doğabilecek zararlardan Mr&Ms Beauty sorumlu olmayacak ve
Kullanıcının Mobil Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya
sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

12.29. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Mobil Uygulama
içerisinde Mr&Ms Beauty kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine
veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya
içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya
içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti
niteliği de taşımamaktadır.

12.30. Mr&Ms Beauty, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada
sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve
uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya
hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve
idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve
bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve
virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve
tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven,
beyan ve teminat vermemektedir.

12.31. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri,
dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web
sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında
Mr&Ms Beauty’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

12.32. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama'da yer alan Kullanıcı bilgilerini
Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı
istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi
olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları
bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

12.33. Mr&Ms Beauty, işbu Mobil Uygulama ve uzantısında mevcut her tür
hizmet, ürün, Mobil Uygulamayı kullanma koşulları ile Mobil
Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın
değiştirme, yeniden organize etme, Mobil Uygulamayı durdurma hakkını
saklı tutar. Değişiklikler, Mobil Uygulamada yayım anında yürürlüğe
girer. Kullanıcılar, Mobil Uygulamanın kullanımı ya da Mobil Uygulamaya
giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Mr&Ms
Beauty tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

12.34. Mr&Ms Beauty, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif
ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Mr&Ms Beauty

özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir
sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti
sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri
dış etkenler, yanlış kullanım, Mr&Ms Beauty’dan kaynaklanabilecek
teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer
yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir
şekilde sorumluluk kabul etmez.
12.35. Mr&Ms Beauty gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması,
ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana
gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları
engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer
durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 13. Servis Alan’ın Hak ve Yükümlülükleri

13.1. Servis Alan’ın bu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek
her türlü  sorumluluğu bizzat Servis Alan’a aittir.

13.2. Servis Alan, Servis Talebinin Servis Veren tarafından onaylanması
üzerine, Servis Talep’inde belirtilen “Servis Bedeli”ni ödemekle
yükümlüdür. Servis Bedeli ödemeyi madde 8.2’ye göre yapacaktır.

13.3. Servis Alan,  Mr&Ms Beauty’yi sistem dışında bırakmamayı, daha düşük
bir fiyata anlaşmamayı veya Aracılık Ücreti ödenmemesi amacıyla Servis
Veren ile iletişime geçmemeyi kabul ve taahhüt eder.

13.4. Servis Alan, Anlaşmaya Varılmış İş’te, Mr&Ms Beauty’nin hiç bir şekilde
taraf olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

13.5. Servis Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği
ölçüde olmak kaydıyla, Mr&Ms Beauty ’nin anlaşmalı olduğu Aracı
Ödeme Kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma
yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı Aracı Ödeme Kuruluşu
sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Mr&Ms Beauty  sorumlu değildir.

13.6. Servis Alan, servise ilişkin olarak doğmuş/doğacak hertür vergi harç’tan
sorumludur.

13.7. Servis Alan, Rezervasyon’da yazılı servislerin ifası için, servisin
verileceği yere, Servis Veren’in girişine, izin vereceğini kabul eder.

13.8. Servis Alan, servisin ifa edileceği ev, ofis,otel vb.gibi  tesiste, iş güvenliği
ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır. Servis Veren, Servis
Alan’ın kusuru nedeni ile servisin ifası sırasında, gereken önlemi almaması
sebebi ile zarara uğradığı taktirde, Servis Alan, Servis Veren’in her türlü
zararını karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca Servis Alan’ın kusursuz
sorumluluğu da olacaktır.

13.9. Servis Alan, Mobil Uygulama’da rezervasyonunun gerçekleştiği an
itibariyle bağlıdır ve Servis’i kabul ile Servis Bedeli’ni ödemekten kanun
ile açıkça imkan tanınan haller ve madde 9 iptal koşulları haricinde
kaçınamaz. Ayrıca Servis Alan, Servis Bedeli’nden indirim talep edemez,
hizmetin Mobil Uygulama’da belirtilen ödeme koşullarına aykırı
davranamaz. Aksi takdirde, Mr&Ms Beauty tarafından Mobil Uygulama
üzerinden Servis talep etmesi engellenebilir, Kullanıcılığı Mobil Uygulama
tarafından kötü değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya feshedilebilir.

13.10. Sunulan servisin ayıplı, hatalı, eksik veya Mobil uygulamada taahhüt
edilen kalitenin altında olması, servisin ifasına yönelik mali yükümlülükler
dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde Kullanıcı'lar sorumludur. Bu hususta Mr&Ms Beauty
muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi
gereklidir.

13.11. Servis Alan ve Servis Veren olarak, yürürlükte olan kanunların taraflara
yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını
ileri süremez.

13.12. Servis Alan, Servis Veren’in servisi ifası sırasında maruz kalabileceği
Türk Ceza Kanunu’na konu suçlara ilişkin olarak Mr&Ms Beauty’nin
hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

MADDE 14. Servis Veren’in Hak ve Yükümlülükleri

14.1. Servis Veren, kendisine ait servisin Mobil Uygulama üzerinden sunulması
için Mr&Ms Beauty tarafından sağlanan bu Sözleşme'de belirtilen
servisler karşılığı olarak, Mr&Ms Beauty’ye Aracılık Ücreti’ni KDV dahil
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14.2. Servis Veren ile ilgili şartlar ve Servis Veren’in yükümlülükleri, bu
Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Servis
Veren’in Servis sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak
bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da
hizmetin ifası ile birlikte Servis Alan’a iletmek Servis Veren’in
sorumluluğundadır.

Mr&Ms Beauty’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

14.3. Servis Veren, Mobil Uygulamada belirtilen servisin Servis Bedeli ile
bağlıdır. Servis Veren, Mobil Uygulama’da Servis Alan’a sunulan servis
ve servisin arz ve ödeme seçenekleri dahilinde sunmaktan ve Servis
Alan’a ifa etmekten kaçınamaz.

14.4. Servis Veren ayrıca, Mobil Uygulamada sunulan servis seçeneklerinden
farklı bir edim veya ilan edilen Servis Bedel’den hariç herhangi bir
bedel/ücret talep edemez. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden Servis
Veren, Mr&Ms Beauty tarafından Kullanıcılıktan çıkarılabilir,
değerlendirme sistemine göre kötü derecelendirilebilir veya bunlar
haricinde Mr&Ms Beauty’in belirleyebileceği başkaca bir yaptırım
uygulanabilir.

14.5. Servis Veren, servis ifa ederken, ifa sırasında ve ifa sonrasında bu
Sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun
davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı Servis ile birlikte, Servis
Alan’a teslimi zorunlu belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi
halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi
tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, Mr&Ms Beauty’yi
hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve Mr&Ms Beauty’nin üçüncü
kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine dönebileceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.6. Servis Veren tarafından Mobil Uygulama oluşturulan gerek mesleğe
ilişkin ve gerekse sair her türlü bilgi ve belgenin doğru olmaması sebebi
ile gerek Mobil Uygulama’nın ve gerekse Servis Alan’ın ve Mr&Ms
Beauty’nin ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı

14.7. Servis Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen her türlü bilgi veya
beyanın doğruluğu servise ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat
kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, belge, ruhsat vb.
belgeye ilişkin sorumluluk Servis Veren’e aittir.

14.8. Servis Alan ve Servis Veren olarak, yürürlükte olan kanunların taraflara
yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını
ileri süremez.

14.9. Servis Veren, Servis Alan’a karşı servisi ifası sırasında maruz kalabileceği
Türk Ceza Kanunu’na konu suçlara ilişkin olarak Mr&Ms Beauty’nin
hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Madde 15. Online Hizmet Vergi Yükümlülükleri

15.1. Servis Veren’in online hizmetlerindeki tüm vergi sorumluluğu kendisine
aittir. Verilen servisin vergi sorumluluğu Servisi Veren gerçek ve tüzel
kişilere aittir.

15.2. Servis Veren Kullanıcılar, gerçekleştirdikleri servislerin tüm aşamalarında,
bu Sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemek ten
kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile
avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler.

15.3. Mr&Ms Beauty, mobil uygulaması aleyhine Servis Alan Kullanıcılar ve
Servis Veren Kullanıcılar tarafından doğabilecek davalardan kaynaklı
avukatlık ücreti ve tazminat gibi her türlü taleplerini Servis Veren
Kullanıcıya rücu etme hakkına sahiptir, bu Sözleşme ile Servis Veren
bunu kabul eder.

15.4. Sözleşmenin 8.2 maddesi uyarınca, online ödeme aracı ile çalışmayı kabul
eden Servis Veren, her tamamlanan rezervasyon için Sözleşme üzerinde
belirlenen Aracılık Ücreti’nin kesildiğini kabul eder. İfası gerçekleşen
servislerin ödemelerini, Mr&Ms Beauty, Aracılık Ücreti düşülerek, Aracı
Ödeme Kuruluşunun belirlediği haftanın bir günü Servis Veren’in
hesabında beyan ettiği ve onayladığı IBAN numarasına gönderilmesi için

Aracı Ödeme Kuruluşuna talimat verir. Hatalı iban numarasından
kaynaklı problemlerde Mr&Ms Beauty sorumlu tutulamaz. İban
numarasının doğruluğu ve sisteme hatasız şekilde girilmiş olması Hizmet
Veren Kullanıcının sorumluluğundadır.

15.5. Sözleşmenin 8.2 maddesi uyarınca, Servis Alan’ın, nakit ödeme aracını
seçmesi halinde, ifası tamamlanan her Servis ücretinin, Sözleşme
üzerinde belirtilen Aracılık Ücreti kesilecektir. Servis Veren, nakit ödeme
aracından kaynaklı Aracılık Ücreti ödemelerini her ayın son haftasında ,
Mobil uygulama üzerinden Mr&Ms Beauty ye online ödeme aracını
kullanarak yapmakla sorumlu ve yükümlüdür. Mr&Ms Beauty, ödemesini
zamanında yapmayan Servis Veren in hesaplarını ödeme yapılıncaya
kadar askıya alma hakkını saklı tutar.

MADDE 16. Diğer Yükümlülükler

16.1. Mr&Ms Beauty Mobil Uygulama’nın çalışmasını geçici bir süre askıya
alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcı’lar, Mobil uygulamanın ve
kullanım hakkının tek ve münhasır sahibinin Mr&Ms Beauty olduğunu
ve Mr&Ms Beauty’den Mobil Uygulama’nın durdurulması veya askıya
alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler.

16.2. Mr&Ms Beauty veya işbirliği yaptığı Aracı Ödeme Kuruluşu, güvenlik
şüphesi olduğuna dair bilgi edindiğinde, Servis Alan ve Servis Veren
işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcı sistemi kullanmalarını geçici bir süre
askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Mr&Ms
Beauty’nin Servis Alan ve Servis Veren’e/Kullanıcı’ya veya 3. kişilere
karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

16.3. Mr&Ms Beauty Kullanıcı’ya promosyonlar ile yeni Servis veya projeler
veya haberleri e-posta veya anlık bildirim yolu ile haberdar edebilir.
Kullanıcı’nın söz konusu e-postaları almak istememesi halinde Mobil
Uygulama üzerinden bu hususu bildirmeleri gerekir.

16.4. Kullanıcı’lar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu
takdirde Mr&Ms Beauty, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra
edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapar.

16.5. Kullanıcı’lardan Servis Veren ve Sevis Alan’a ilişkin karşılıklı yapılan
yorum ve/veya değerlendirmeleri, Mr&Ms Beauty yayımlayıp
yayımlamama hakkına sahiptir.

16.6. Servis Veren ve Servis Alan, mobil uygulama üzerinden yüklemiş
oldukları içerikler nedeni ile hukuki ve cezai olarak sorumludur.
İçeriklerin, Mr&Ms Beauty tarafından yayınlanmış olması Servis Veren
ve Servis Alan’ın sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

16.7. Mr&Ms Beauty, Kullanıcı’ları, bu Sözleşmeyi ihlal ettiklerini tespit
etmesi halinde ya da herhangi bir neden göstermeksizin mobil uygulamaya
erişimden men edebilir, kullanımlarını durdurabilir.

16.8. Kullanıcı’lar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri
sorumludur.

16.9. Kullanıcı’lar gerek birbirleri ile gerekse Mr&Ms Beauty çalışanları ile
ırkçı, nefret söylemi ihtiva eden, birbirlerinin ve 3. Kişilerin kişilik
haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz ihtiva eden, her türlü tacizi
savunan, illegal & terör faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit
edici, müstehcen, lekeleyici, iftiracı nitelikte davranışlarda bulunamaz ,
yazı yazamazlar. Bu tür girişimler Mr&Ms Beauty tarafından belirlendiği
takdirde, söz konusu işlemi durdurma, yayından kaldırma hakkı
mevcuttur.
Ayrıca Mr&Ms Beauty, Kullanıcı’nın haklarını sona erdirir ve resmi
makamlara bildirimde bulunabilir. Kullanıcı, Mr&Ms Beauty’nin bu
konudaki yorumu ve tespiti hakkında herhangi bir itirazda
bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı’lar arasında yaşanan bu tip mesajlaşmalardan doğan her türlü
olumsuz durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Kullanıcı’ya ait olup,
Mr&Ms Beauty’nin herhangi bir sebeple bu tür eylemler sonucunda
uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini
talep hakkı saklıdır.

MADDE 17. Telif Hakkı Politikası

17.1. Mr&Ms Beauty’nin mobil uygulamasında sunulan tüm görsel ve yazılı
içerik, kişisel kullanım içindir. Mr&Ms Beauty, mobil uygulama
sisteminde yer alan tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin
fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal
koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe bu materyaller, ticari ya da kişisel

amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin gerek kullanıcılar ve
gerekse 3. Kişiler tarafından kullanılamaz.

17.2. Mr&Ms Beauty’e ait mobil uygulamanın tasarımı ve veri tabanı
oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Mr&Ms Beauty’e aittir. Bahsi
geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, üzerinde işleme
yapılması kesinlikle yasaktır.

17.3. Mr&Ms Beauty’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Mr&Ms
Beauty’e aittir. Mr&Ms Beauty söz konusu yorumlar üzerinde yorumları
silmek, yayınlayıp yayınlamamak hakkına sahiptir. Mr&Ms Beauty, yasal
mevzuata ve gizlilik kurallarına uygun olma şartı ile , kullanıcı hesabına
bağlı olan bütün bilgi, yorum ve eleştirileri kullanma hakkını saklı tutar.

17.4. Mr&Ms Beauty Mobil Uygulama sisteminde bulunan her türlü bilgi ve
içerik nedeni ile sorumluluk, bu bilgiyi yazana aittir.Yayınlanan, fikir,
tavsiye, açıklama, inceleme, talep veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili
bilgileri yazanlara aittir. Bu bilgi ve açıklamaların mobil uygulama
üzerinde yer almış olması bu bilgi, fikir, tavsiye veya açıklamanın
doğruluğu veya güvenilir olduğu konusunda Mr&Ms Beauty’e sorumluluk
yüklemez.

17.5. Mr&Ms Beauty, Mobil Uygulama üzerinde yasadışı veya yasak ırkçılık,
şiddet içeren içerik, nefret söylemi, Kullanıcı’ları taciz eden ve açıkça
saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren söylem, “önemsiz posta” veya
istenmeyen toplu posta veya yeniden iletimi içeren; yanlış veya yanıltıcı
olduğu bilinen bilgileri teşvik eden, terör, illegal faaliyetler, haksız
rekabet oluşturan asılsız, tehdit içeren, iftira ve lek eleme öğesi taşıyan,
korsan programlar ve linkleri ihtiva eden, koruma programlarını yetkisiz
kılmaya yönelik bilgi ve belgelerin bağlantısını teşvik eden, yasaklı veya
şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren 18 yaşın
altındaki bireyler taciz eden veya onlara cinsel malzeme veya şiddet
içeren malzeme sağlayan 18 yaşın altındakilerin kişisel verilerini
kullanan, yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin
mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi v eya
oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan,
ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından tehditle veya başka
yollarda, şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; yarışmalar,
çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya
satışlar içeren; başkalarına ait kişisel bilgileri onayı olmadan kayıt eden,
yayan, kötü kullanan, 3. şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai
haklarını ihlal eden, haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan,tüketici koruma kanunlarını ihlal eden bilgiler sebebi ile
sorumluluk kabul etmeyeceği gibi bu gibi hususların tespiti halinde derhal
Mobil Uygulama’yı durdurmaya yetkilidir.

17.6. Kullanıcı, Mr&Ms Beauty ait mobil uygulama üzerinde oluşturmuş olduğu
dizin profilleri ve içeriklerinin arama sitelerinde görüntülenebileceğini ve
üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı
bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat
kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

MADDE 18. Uyuşmazlıkların Çözümü , Delil Sözleşmesi , Yetkili Mahkeme ve Bilgilerin
Saklanması

18.1. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

18.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Mr&Ms Beauty’nin
ticari defter ve kayıtları ile Mr&Ms Beauty sistemlerinde saklanan verileri
her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin
delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

18.3. Taraflar, bu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü
uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra
Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

18.4. Mr&Ms Beauty sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, talepleri,
yorum/değerlendirmeleri vb.işlemlere ilişkin elektronik kayıtları işlem
tarihinden itibaren en az üç (3 ) yıl boyunca saklanır.

MADDE 19. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

19.1. Kullanıcı, bu Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması sonucundan
Mr&Ms Beauty’nin ve Üçüncü Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan
sorumludur.

19.2. Mr&Ms Beauty, Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde bu
Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin bu Sözleşmeyi
derhal tek taraflı olarak fesih edebilir

19.3. Taraflar, bu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.
Sözleşme’nin feshi anında Mr&Ms Beauty’nin alacak hakları etkilenmez.

MADDE 20. Yürürlük

Bu Sözleşme, Mobil Uygulama kullanılmaya devam ettiği ve Kullanıcı’ya
Mr&Ms Beauty tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte
kalacaktır

Open chat